Welkom op de webstek van de Ouderraad Schaffelkantstraat 47

 

Het karakter, de eigenheid, de warmte en openheid van een school wordt tot stand gebracht door de inzet en samenwerking van verschillende mensen. Naast de leerlingen, de leerkrachten, de vestigingsdirectie, het schoolbestuur en de buurt, zijn vanzelfsprekend ook de ouders betrokken partij.

Het klankbord van al deze ouders is de ouderraad. De ouderraad heeft vooral een brugfunctie tussen de ouders en de directie en leerkrachten. De ouderraad doet voorstellen om de werking van de school en het welzijn van de kinderen te verbeteren. Op regelmatige tijdstippen vergadert de ouderraad, samen met een afvaardiging van de leerkrachten en soms met de directie. Er is ook regelmatig overleg met de andere ouderraden van De Kraal.

De 4 kerntaken van een ouderraad zijn:

 • Informeren van alle ouders (via het organiseren van infoavonden, publiceren in schoolkrantje, website, …).
 • Organiseren van ontmoetingsactiviteiten (via feesten, wijnproefavond, …).
 • Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten. ogelijks ook financieel ondersteunen.
 • Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen (verkeersveiligheid, schoolkosten, …). 

De vertaling van deze kerntaken voor de ouderraad van de Schaffelkantstraat ziet er als volgt uit: 

 1. Informatie verstrekken en verzamelen
  We willen de ouders informeren over wat er in, rond en met de school gebeurt, alsook hun mening horen over belangrijke thema ‘s. Dit gebeurt hoofzakelijk via het schoolkrantje.
 2. Meedenken over het beleid/thema ‘s van de school
  De ouderraad fungeert, op basis van het participatiedecreet, als formele gesprekspartner naast de inrichtende macht van onze school, de directie en het pedagogisch team. Vragen, suggesties en soms ook bemerkingen bij het schoolgebeuren kunnen worden doorgespeeld en besproken op de vergaderingen van de ouderraad. Zo kan op een gestructureerde wijze op onze vestiging (en ook tussen de vestigingen onderling) naar adviezen en/of oplossingen gezocht worden.
  Daarnaast is elke ouderraad vertegenwoordigd in de scholenraad. Hier kunnen zaken die besproken werden tijdens de ouderraad voorgelegd worden aan de directie.
  In de scholenraad komt het schoolbestuur samen met vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. De scholenraad is verplicht om de achterban te informeren over genomen standpunten. We vinden het als ouderraad onze taak om kritisch naar deze standpunten te kijken en ons daar een eigen mening over te vormen. Zo willen we, in een constructieve samenwerking met alle betrokkenen, ons steentje bijdragen aan een kwalitatief onderwijsmilieu voor onze kinderen.
 3. Activiteiten organiseren en begeleiden
  De ouderraad tracht met enkele jaarlijkse acties geld in het laatje te brengen. Daarmee worden de kosten van de uitstappen gedrukt, kan pedagogisch- en spelmateriaal worden aangekocht,... .
  Het bijeenbrengen van ouders, kinderen en leerkrachten draagt bovendien bij tot de goede sfeer die er heerst op onze school!
 4. Verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij de school
  Door en in alles wat we doen, willen we de betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen. Het moet voor alle ouders ook duidelijk zijn dat zij hun stem kunnen laten horen. Indien zij bepaalde vragen of opmerkingen hebben die niet meteen van belang lijken voor de leerkrachten, kunnen zij zich richten tot de ouderraad. Op die manier wordt de ouderraad een spreekbuis van en voor ouders.